Điều khoản sử dụng

06/04/2022

Chào mừng đến với https://www.hesman.net/

Hesman Studio PTE. LTD. là một công ty được thành lập tại Singapore, với mã số đăng ký 202142932H và địa chỉ đăng ký đặt tại Oxley Tower, Singapore (sau đây được gọi là “Công ty”, “chúng tôi”), vận hành trang web tại URL www.hesman.net (“Trang web”).

Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một thỏa thuận giữa Công ty và bạn, người dùng, điều chỉnh việc truy cập và sử dụng Trang web của bạn.
Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web.

Chấp nhận các Điều khoản Sử dụng
Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này cho dù bạn có phải là người dùng đã đăng ký hay không. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, hoặc với bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện sau đó đối với các Điều khoản sử dụng này, bạn phải ngay lập tức ngừng truy cập Trang web và ngừng sử dụng các dịch vụ do Công ty cung cấp.
Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web tùy thuộc vào việc bạn tiếp tục tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và tất cả các luật hiện hành. Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này, quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức mà Công ty không có thêm bất kỳ hành động nào.

Sửa đổi
Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, có hoặc không có thông báo trước cho bạn. Bất kỳ thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng này sẽ thay thế bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào trước đó và chúng sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng trên trang web.
Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản Sử dụng này được đăng trên Trang web để cập nhật các thay đổi nếu có.
Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng này được cập nhật sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.
Bạn nên ngừng sử dụng Trang web và các dịch vụ do Công ty cung cấp nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sử dụng này.

Chính sách Xác minh danh tính
Công ty có quyền thực hiện các quy trình và kiểm tra Xác minh danh tính (Know Your Customer – KYC) và/hoặc “Chống rửa tiền/Chống khủng bố” (AML/CTF) đối với người dùng theo luật và quy định hiện hành ở Singapore để ngăn chặn rửa tiền và/hoặc tài trợ khủng bố và bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào tạo điều kiện cho rửa tiền và/hoặc tài trợ khủng bố.
Bản cam kết cung cấp tất cả các tài liệu và/hoặc thông tin mà Công ty yêu cầu liên quan đến việc tiến hành kiểm tra/thủ tục KYC hoặc AML/CTF. Trong trường hợp bạn không hoặc từ chối cung cấp các tài liệu và/hoặc thông tin cụ thể và cần thiết mà Công ty yêu cầu đúng thời hạn, Công ty sẽ có quyền chấm dứt quyền sử dụng Trang web của bạn và ngừng cung cấp dịch vụ mà không phải bồi thường cho bạn.
Công ty có quyền từ chối những người dùng đến từ và/hoặc cư trú tại các khu vực pháp lý có rủi ro cao và bất hợp tác với các thiếu sót chiến lược AML/CFT.
Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và cư dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nơi các giao dịch liên quan đến hoặc với việc sử dụng tiền điện tử tuân theo các quy định hạn chế.
Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Công ty nếu bạn trở thành công dân Hoa Kỳ trong thời gian sử dụng Trang web.

Giấy phép sử dụng trang web
Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có thể thu hồi, có giới hạn để sử dụng Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web tuân theo các Điều khoản Sử dụng này và tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn không được phép sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, khai thác thương mại, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ nội dung, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trong Trang web.
Bạn không được sử dụng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông qua việc sử dụng Trang web, bạn tuyên bố rằng bạn không phải là người bị cấm sử dụng Trang web theo luật và quy định của nơi bạn cư trú hoặc bất kỳ khu vực tài phán hiện hành nào khác. Việc bạn sử dụng Trang web không cấu thành bất kỳ quyền, chuyển nhượng, giấy phép hoặc mối quan hệ pháp lý thuộc bất kỳ bản chất nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, trừ khi được nêu rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này.

Quyền sở hữu trí tuệ
Trang web và nội dung, tính năng và chức năng của Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, phần mềm, văn bản, đồ họa, biểu tượng, biểu tượng nút, hình ảnh, đoạn âm thanh, video clip, tổng hợp dữ liệu và thiết kế, lựa chọn và sắp xếp, là tài sản độc quyền của Công ty, người cấp phép của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp nội dung khác và được bảo vệ bởi bản quyền quốc tế, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác và không được sử dụng hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào mà không có sự thông báo trước của chúng tôi sự đồng ý bằng văn bản.
Bạn không được chuyển giao bất kỳ quyền hạn, tiêu đề, nội dung hoặc lợi ích nào liên quan đến Trang web và chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được nêu rõ tại đây. Bất kỳ hình thức sử dụng Trang web nào không được các Điều khoản Sử dụng này cho phép rõ ràng đều có thể vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác.

Mô tả Dịch vụ
Thông qua Trang web, Công ty cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm các phần tải xuống và thông tin sản phẩm. Các dịch vụ, bao gồm mọi bản cập nhật, cải tiến, tính năng mới và/hoặc bổ sung bất kỳ thuộc tính Web mới nào, đều phải tuân theo các Điều khoản Sử dụng này.
Trong số các dịch vụ khác, Công ty cung cấp cho bạn một nền tảng phần mềm cho phép bạn chấp nhận, lưu trữ, chuyển và trao đổi các loại tiền điện tử.

Rủi ro liên quan đến tiền kỹ thuật số
Người dùng phải xem xét và chấp nhận những rủi ro liên quan đến tiền điện tử, blockchain và các hệ thống được xây dựng trên nền tảng blockchain sau:
Biến động giá: Bạn chấp nhận và hiểu rằng Công ty không đảm bảo tính thanh khoản trên thị trường của các loại tiền điện tử, việc này có thể dẫn đến tình trạng khó mua, bán hoặc giao dịch tiền điện tử. Bạn xác nhận rõ ràng rằng bạn sẽ không buộc Công ty hoặc bất kỳ đại diện và chi nhánh nào của Công ty phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sự biến động giá của tiền điện tử.
Lỗi hoạt động: Bạn chấp nhận và hiểu rằng bạn có thể không bao giờ nhận được tiền điện tử hoặc mất toàn bộ số tiền thanh toán cho tiền điện tử do gián đoạn kỹ thuật và lỗi vận hành.
Khung quy định không đảm bảo: Bạn thừa nhận và hiểu rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (dù trực tiếp hay gián tiếp) gây ra bởi những thay đổi trong các yêu cầu về quy định và tuân thủ của luật và quy định hiện hành về tiền điện tử.
Mất trộm: Bạn thừa nhận và hiểu rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (dù trực tiếp hay gián tiếp) do vi phạm bảo mật, lỗi người dùng hoặc bất kỳ lỗi công nghệ nào trên Trang web.
Các rủi ro được mô tả ở trên có thể dẫn đến mất tiền điện tử, giảm hoặc mất toàn bộ giá trị của tiền điện tử, không thể truy cập hoặc chuyển tiền điện tử, không thể giao dịch tiền điện tử và các thiệt hại tài chính khác cho người dùng.
Bạn đồng ý và xác nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những rủi ro trên.

Chính sách không hoàn lại tiền
Các giao dịch liên quan đến mua, bán, chuyển nhượng và trao đổi tiền điện tử là giao dịch cuối cùng và không được hoàn lại. Do đó, nếu không có quyết định khác từ Công ty, Công ty không thể hủy hoặc hoàn trả bất kỳ giao dịch hoặc thanh toán tiền điện tử nào.

Hành vi của người dùng
Bạn bị cấm:

  • Sao chép hoặc in bất kỳ nội dung nào, cho dù được cấp phép bởi chúng tôi hay bằng cách khác, trừ khi nội dung đó dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn và bạn phải giữ lại tất cả các nhãn hiệu, bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong bất kỳ nội dung đó;
  • Sao chép, tải xuống, sửa đổi, dịch, thêm vào, phân phối, truyền, xuất bản, thực hiện, hiển thị, tiết lộ, lưu trữ, tải lên, phát sóng hoặc bán, cấp phép phụ, lập chỉ mục hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Trang web hoặc nội dung trên đó bằng bất kỳ phương tiện nào theo hướng trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web, dịch vụ dựa trên web hoặc các phương tiện khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;
  • Xóa, thay đổi, phớt lờ, né tránh, can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác được đánh dấu trên nội dung trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện khác;
  • Phản ánh, bịa đặt, cắt ảnh màn hình hoặc dẫn deep-link đến bất kỳ phần nào của Trang web hoặc truy cập bất kỳ nội dung nào thông qua công nghệ hoặc phương tiện khác với những gì được chúng tôi cung cấp hoặc cho phép;
  • Truy cập Trang web thông qua bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi “rô bốt”, “trình thu thập dữ liệu”, “trình đọc ngoại tuyến”, v.v. hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt (theo nhận định riêng của chúng tôi), tải lượng lớn không hợp lý hoặc không cân đối lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
  • Cố ý hoặc bất cẩn tải lên dữ liệu không hợp lệ hoặc đưa vi-rút hoặc phần mềm độc hại hoặc tác nhân phần mềm khác, cho dù có hại hay không, lên Trang web, hoặc giả mạo, làm suy yếu, hư hỏng, tấn công, khai thác hoặc xâm nhập vào hệ thống hoặc mạng của Công ty, hoặc cố gắng can thiệp vào hoặc xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật hệ thống của Công ty hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Trang web và việc sử dụng Trang web của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
  • Bỏ qua các biện pháp mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web, bao gồm bằng cách xâm nhập vào các khu vực được bảo mật hoặc không công khai của Trang web, phá vỡ bất kỳ cơ chế hạn chế địa lý nào hoặc các hành động khác;
  • Sử dụng Trang web để thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản và địa chỉ email, hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi; hoặc
  • Cố gắng đảo ngược thiết kế bất kỳ yếu tố nào của Trang web hoặc cố gắng lấy mã nguồn (bao gồm các công cụ, phương pháp, quy trình và cơ sở hạ tầng) để kích hoạt hoặc làm nền tảng cho Trang web, tạo ra bất kỳ tác phẩm hoặc tài liệu phái sinh dưới bất kỳ hình thức nào bằng cách sử dụng nội dung, cho dù hoặc không phải bạn có ý định cung cấp miễn phí các tài liệu phái sinh, hoặc xây dựng doanh nghiệp bằng cách sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web.

Dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành để giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn an toàn và bảo mật.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Thông tin liên lạc
Cho dù luật pháp yêu cầu hay không, bạn vẫn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi bằng email hoặc bằng thông báo đăng trên Trang web do chúng tôi toàn quyền quyết định. Bạn đồng ý rằng bất kỳ yêu cầu nào về việc thông báo, tiết lộ, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc khác được chúng tôi gửi cho bạn bằng văn bản đều được đáp ứng bằng phương pháp liên lạc điện tử đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ chế độ lọc tự động nào mà bạn hoặc nhà cung cấp mạng của bạn có thể áp dụng cho các thông tin liên lạc mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Trong trường hợp cần liên hệ, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin chi tiết liên hệ do người dùng cung cấp. Do đó, người dùng phải thông báo ngay cho Công ty khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin liên hệ.

Sửa đổi hoặc Ngừng hoạt động Trang web và Quyền chấm dứt việc sử dụng Trang web của bạn
Chúng tôi bảo lưu quyền và có toàn quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng tiếp tục bất kỳ yếu tố nào của Trang web vào bất kỳ lúc nào và tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc thêm hoặc loại bỏ các tính năng nhất định hoặc ngừng toàn bộ hoạt động của Trang web. Bất kỳ mô tả nào về các tính năng trên Trang web sẽ không được coi là tuyên bố của Công ty rằng các tính năng đó sẽ luôn được đưa vào Trang web. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số hoặc tất cả các trang của Trang web.
Công ty cũng có quyền hạn chế việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Trang web mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do gì.
Trong trường hợp chúng tôi tạm ngưng hoặc ngừng bất kỳ phần nào của Trang web hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bạn.
Công ty có quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn thu hồi bất kỳ Nội dung nào từ Trang web vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì và việc loại bỏ đó có thể diễn ra ngay lập tức và không cần thông báo. Thông qua việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang web, bạn thừa nhận, đồng ý và xác nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ việc thu hồi như vậy.

Khiếu nại
Người dùng sẽ gửi tất cả các khiếu nại về Trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web tới [email protected]
Công ty sẽ trả lời các khiếu nại trong vòng 3 (ba) ngày làm việc.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, quảng cáo và nội dung khác do chúng tôi hoặc các bên thứ ba đăng tải. Bạn cũng có thể điều hướng đến Trang web từ các liên kết, thường do chúng tôi cung cấp, được các bên thứ ba triển khai trên phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo và các hoạt động tiếp thị khác của họ. Việc truy cập vào hoặc từ các trang web của bên thứ ba chỉ được Công ty cung cấp như một tiện ích. Các trang web của bên thứ ba không do chúng tôi sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát và nếu bạn truy cập các trang web của bên thứ ba, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó. Hãy cẩn thận đọc các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của tất cả trang web của bên thứ ba trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào khác cho hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên các trang web đó. Bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào được bao gồm trong các trang web của bên thứ ba chỉ là giữa bạn và các nhà cung cấp có liên quan của các trang web bên thứ ba. Bạn không thể dựa vào Điều khoản sử dụng và/hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để điều chỉnh việc sử dụng trang web khác của bạn.
Chúng tôi không xác nhận và Công ty từ chối trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả nội dung, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các trang web của bên thứ ba. Bất kỳ tương tác nào giữa bạn và các trang web của bên thứ ba thuộc về trách nhiệm của bạn và các trang web của bên thứ ba và bạn đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu do tương tác với bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ tuyên bố rằng bạn có thể có chống lại bất kỳ trang web của bên thứ ba nào như vậy.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm
Thông tin, sản phẩm và dịch vụ có trong hoặc có sẵn thông qua Trang web liên tục được nâng cấp và cập nhật. Mặc dù Công ty sẽ có các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác minh tính chính xác của bất kỳ thông tin nào Công ty đưa lên Trang web, nhưng Công ty không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng thông tin, sản phẩm và dịch vụ đó là đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ, không bị gián đoạn, không có lỗi, an toàn hoặc không có khiếm khuyết, vi rút hoặc lỗi.
Trang web được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào và việc bạn sử dụng Trang web hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Công ty từ chối bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngầm định nào về khả năng bán được, mục đích thỏa đáng, tính phù hợp với một mục đích cụ thể, không vi phạm, tiêu đề, khả năng tương thích, bảo mật và độ chính xác. Tại các khu vực pháp lý cấm việc loại trừ bảo đảm, những loại trừ đó sẽ chỉ áp dụng trong phạm vi cho phép.
Công ty không bảo đảm, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp, quảng cáo hoặc cung cấp bởi một bên thứ ba thông qua Trang web hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và Công ty sẽ không phải là một bên tham gia hoặc theo dõi bất kỳ giao dịch nào giữa bạn với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với thông tin nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp bởi bất kỳ dịch vụ truyền thông xã hội nào vi phạm cài đặt bảo mật mà bạn đã đặt trong các tài khoản truyền thông xã hội đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào vào thông tin và các tài liệu khác có trên Trang web sẽ do bạn tự chịu rủi ro và trách nhiệm. Công ty có toàn quyền sửa chữa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ phần nào của Trang web và thực hiện các thay đổi đối với dịch vụ, tài liệu, sản phẩm, chương trình và các tính năng có trong đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Bồi thường và Miễn trừ trách nhiệm
Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty và các chi nhánh, người cấp phép, người được cấp phép, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng và từng giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý của Công ty cũng như nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của họ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại nào hoặc các chi phí chống lại Công ty bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản Sử dụng này, việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba và việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ yếu tố nào hoặc thành phần của Trang web. Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào phía trên, theo đây bạn miễn trừ trách nhiệm Công ty và các chi nhánh, người cấp phép, người cấp phép, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng và mỗi giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của họ khỏi mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hành động, nhu cầu và chi phí theo mọi hình thức và bản chất, kể cả đã biết và chưa biết, nghi ngờ và không nghi ngờ, tiết lộ và không tiết lộ, phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này, Chính sách quyền riêng tư và/hoặc việc bạn sử dụng Trang web và các dịch vụ do Công ty cung cấp.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý
Ngoại trừ việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc nghĩa vụ bồi thường, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, bạn hoặc Công ty và/hoặc các chi nhánh, người cấp phép, người được cấp phép, người kế nhiệm hoặc người được chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại mang tính trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, đặc thù hoặc răn đe, hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất quyền sử dụng, dữ liệu, thiện chí hoặc lợi nhuận, phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc hoạt động của trang web, sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng trang web, việc cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ và/hoặc chức năng của trang web, hoặc đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được hoặc mua thông qua trang web, hoặc phát sinh từ việc sử dụng trang web, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc theo cách khác, ngay cả khi Công ty và/hoặc bất kỳ chi nhánh, người cấp phép nào của Công ty, những người được cấp phép, kế thừa hoặc chuyển nhượng đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Ở các quốc gia cấm các giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, các giới hạn đó sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa cho phép.
Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web hoặc với bất kỳ Điều khoản sử dụng nào trong số này, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web.

Trong mọi trường hợp, Công ty và / hoặc bất kỳ chi nhánh, người cấp phép, người được cấp phép, người kế thừa hoặc người được chuyển nhượng nào của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc hack, giả mạo hoặc truy cập hoặc sử dụng trái phép Trang web, dữ liệu của bạn hoặc của bạn tài khoản hoặc thông tin có trong đó.
Chúng tôi luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cho là cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ. Bạn từ bỏ và giữ vô hại Công ty và các chi nhánh, người cấp phép, người cấp phép, người kế nhiệm và chuyển nhượng từ bất kỳ khiếu nại nào do bất kỳ hành động nào liên quan đến tài khoản của bạn hoặc được coi là kết quả của bất kỳ tiết lộ nào như vậy. Công ty không tuyên bố rằng Trang web là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở tất cả các khu vực pháp lý. Việc truy cập vào Trang web từ các quốc gia nơi các dịch vụ đó là bất hợp pháp bị nghiêm cấm. Nếu bạn truy cập Trang web, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ tất cả các luật địa phương và các luật hiện hành khác trong phạm vi quyền hạn của bạn.

Pháp luật và thẩm quyền
Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa bạn và Công ty sẽ được chi phối và hiểu theo luật pháp của Singapore.
Nếu bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng này giữa người dùng và Công ty, người dùng được khuyến khích trước tiên nên liên hệ trực tiếp với Công ty để hòa giải.
Chỉ có các tòa án của Singapore có thẩm quyền để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này.

Miễn trừ và Hiệu lực từng phần
Việc Công ty từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong Điều khoản Sử dụng này sẽ không được coi là sự tiếp tục từ bỏ đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác. Việc Công ty không thể khẳng định một quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này bị tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc hạn chế ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Chuyển nhượng
Bạn không được quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo các Điều khoản Sử dụng này mà không bị hạn chế.

VI
Scroll to Top