Chính Sách
Quyền riêng tư

1. Giới thiệu

1.1 Chính sách Quyền riêng tư này nêu chi tiết thông tin quan trọng liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin Người dùng được thu thập trên trang web https://hesman.net/ (“Trang web”). Mục đích của Chính sách Quyền riêng tư này là giúp bạn hiểu cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và các lựa chọn của bạn về việc sử dụng đã đề cập. Thông qua việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng Hesman Studio có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chính sách này chỉ áp dụng cho Trang web và không áp dụng cho bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác mà bạn có thể truy cập hoặc liên kết đến qua Trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào khác mà bạn truy cập trước khi cung cấp thông tin của bạn cho họ.

Trang web có thể phát triển theo thời gian và Chính sách Quyền riêng tư này sẽ thay đổi để phản ánh sự phát triển đó. Nếu có thay đổi, bạn sẽ được thông báo thông qua việc sửa đổi ngày tháng ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này. Trong một số trường hợp, nếu có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ công bố trên trang chủ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách Quyền riêng tư này định kỳ để được cập nhật kịp thời.

1.2 Chính sách Quyền riêng tư này nên được đọc cùng với Điều khoản Sử dụng. Bằng cách truy cập Trang web, bạn đồng ý với các hoạt động thu thập và sử dụng thông tin được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này.

1.3 Việc bạn sử dụng Trang web và bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp qua Trang web vẫn tuân theo các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này và Điều khoản Sử dụng, vì mỗi điều khoản có thể được cập nhật theo thời gian.

1.4 Nếu có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào, vui lòng gửi cho chúng tôi qua email tới [email protected]

2. Thông tin được thu thập trên trang web

Thông tin cá nhân được thu thập từ bạn nói chung có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

– Địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ truy cập, thời gian dành cho các trang đó, mã số nhận dạng thiết bị và các dữ liệu chẩn đoán khác .

– Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID và địa chỉ IP định danh trên thiết bị di động của bạn, hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động mà bạn sử dụng, mã số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

3. Sử dụng dữ liệu

3.1 Thông tin của bạn có thể được sử dụng theo những cách sau:

  • Để phân tích các xu hướng về cách Trang web đang được sử dụng;
  • Để cải thiện Trang web;
  • Để giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn về Trang web;
  • Nếu bạn cung cấp thông tin liên hệ của mình, bạn có thể nhận được thông báo kỹ thuật, cập nhật, xác nhận, cảnh báo bảo mật, để hỗ trợ, cho bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm hoặc để trả lời nhận xét hoặc câu hỏi của bạn.

3.2 Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với các bên thứ ba, tức những người cần truy cập để thực hiện công việc liên quan đến Trang web, bao gồm cả những việc như duy trì tính khả dụng cho Trang web hoặc cung cấp dịch vụ phân tích. Các bên thứ ba này chỉ truy cập và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ.

3.3 Tổng hợp và ẩn danh dữ liệu chứa thông tin của bạn có thể được tạo theo cách không trực tiếp nhận dạng bạn. Những phần tổng hợp và ẩn danh đó có thể được sử dụng hoặc chia sẻ cho nhiều mục đích khác nhau liên quan đến Trang web.

3.4 Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các đại lý, doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ, tức những người xử lý thông tin cá nhân của bạn để cung cấp Trang web cho bạn. Các thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ này giới hạn các loại thông tin mà họ có thể sử dụng hoặc xử lý và đảm bảo họ cố gắng hết sức để giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn.

3.5 Hesman Legend cũng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân mà họ tin rằng phù hợp hoặc cần thiết để thực thi Điều khoản Sử dụng, đề phòng trách nhiệm pháp lý hoặc tổn hại, để điều tra và phản hồi các khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba, để đáp ứng lệnh của tòa án hoặc yêu cầu chính thức, để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Trang web và bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Hesman Legend, cộng đồng Hesman của người dùng và chủ sở hữu NFT hoặc những người khác.

3.6 Trong trường hợp Hesman Legend có liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, bán, phá sản, vỡ nợ, tái tổ chức, tiếp quản, chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ, hoặc việc áp dụng luật hoặc các nguyên tắc công bằng ảnh hưởng đến quyền của chủ nợ nói chung hoặc các thay đổi kiểm soát khác, thông tin của bạn phải được tiết lộ cho một thực thể khác liên quan đến sự kiện đó.

4. Lựa chọn của bạn

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư này và như một phần của điều khoản, bạn sẽ được phép sửa đổi trong giới hạn cho phép hoặc không được quyền sửa đổi cách sử dụng thông tin của bạn.

5. Cookies

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm mã định danh ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng những “cookie” này để thu thập thông tin và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào một cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi.

6. Thông tin không được thu thập

Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác về bạn sẽ không được thu thập, trừ khi bạn cung cấp trực tiếp cho Hesman Studio: bằng cách điền vào biểu mẫu, đưa ra phản hồi bằng văn bản, giao tiếp qua các trang web truyền thông xã hội của bên thứ ba, hoặc liên lạc qua Trang web hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

7. Bảo mật thông tin

7.1. Chúng tôi xem trọng việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là tuyệt đối an toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền tải. Mọi thông tin bạn truyền đến Hesman Studio đều do bạn tự chịu rủi ro.

Hãy nhớ luôn luôn đăng xuất khỏi tài khoản của bạn khi bạn đã sử dụng xong trang web. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn dùng chung máy tính với người khác. Bạn chịu trách nhiệm về bảo mật và quyền truy cập vào máy tính, thiết bị di động của chính bạn hoặc bất kỳ thiết bị cầm tay nào khác được sử dụng để truy cập trang web.

Cuối cùng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu và bất kỳ thông tin tài khoản nào của bạn. Hãy cẩn thận bất cứ khi nào sử dụng Internet và trang web của chúng tôi.

7.2. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn không bị lạm dụng, mất mát và truy cập trái phép, sửa đổi và tiết lộ, bao gồm cả việc sử dụng các hệ thống và cơ sở dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu và công nghệ bảo mật. Nhân viên, đại lý và nhà thầu của Hesman Studio được yêu cầu duy trì tính bảo mật của Thông tin cá nhân và hành vi giao dịch của người dùng. Chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của luật hiện hành trong trường hợp có rủi ro về dữ liệu hoặc bảo mật.

8. Quyền riêng tư

8.1 Theo luật hiện hành, bạn có thể có một số hoặc tất cả các quyền sau đây đối với thông tin cá nhân của bạn: (i) có được bản sao thông tin cá nhân của bạn cùng với thông tin về cách thức và cơ sở mà thông tin cá nhân đó được xử lý; (ii) cải chính thông tin cá nhân không chính xác (bao gồm quyền được hoàn thiện thông tin cá nhân không đầy đủ); (iii) xóa thông tin cá nhân của bạn (trong một số trường hợp hạn chế, khi nó không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà nó được thu thập hoặc xử lý); (iv) để hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn khi: a. tính chính xác của thông tin cá nhân được tranh cãi; b. việc xử lý là bất hợp pháp nhưng bạn phản đối việc xóa thông tin cá nhân; hoặc c. chúng tôi không còn yêu cầu thông tin cá nhân nhưng nó vẫn được yêu cầu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý; (v) thách thức việc xử lý mà chúng tôi đã biện minh trên cơ sở lợi ích hợp pháp (trái ngược với sự đồng ý của bạn hoặc để thực hiện hợp đồng với bạn); (vi) để ngăn chúng tôi gửi tiếp thị trực tiếp cho bạn; (vii) rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn (trong đó việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn); (viii) phản đối các quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý hoặc lập hồ sơ tự động; (ix) ngoài những điều trên, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát.

8.2. Nếu bạn muốn điều tra việc thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sau [email protected]

9. Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/hoặc một thông báo đáng chú ý về Dịch vụ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách Quyền riêng tư này định kỳ để nắm được những thay đổi nếu có. Các thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

VI
Scroll to Top